kaniv.net logo
Веб-камера в центрі Канева


   Блоґи

 

Мітинг-реквієм

З блогів
 • За кілька днів 4-а річниця загибелі у Донецькому летовищі нашого побратима, депутата Черкаської обласної ради, воїна-націоналіста, свободівця Анатолія Чупилки. Літія, мітинг-реквієм біля могили героя на центральному канівському кладовищі 20 січня о 13.00. Збір біля міської ради. Від’їзд о 12.30.


  --- Юрій Гамалій ---
  Читати...
Теги статті: 4-а річниця загибелі  

Олекса

17 січня 2019, 22:31 Коментарів: 0  Голосів: 1 0

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДО 100-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТА ЗЛУКИ

З блогів
 • Український інститут національної пам’яті підготував інформаційні матеріали до 100-річчя проголошення Акта Злуки.


  Гасло
  “Разом із власної волі з 1919 року”

  Читати...
Теги статті: 100-річчя акта злуки  

Олександр Скорина

17 січня 2019, 04:14 Коментарів: 1  Голосів: 4 0

16 січня - День пам'яті Кіборгів

З блогів
 • День тих, хто вистояв. Не вистояв бетон..

  Читати...
Теги статті: 2014-2015р.  

Олекса

16 січня 2019, 10:59 Коментарів: 0  Голосів: 2 0

Скільки податків ми сплачуємо насправді

З блогів
 • Чому 80% населення живе нижче межі бідності та терпить  злодіїв при владі?
   Основна причина- нерозуміння призначення і суті держави, механізмів її фінансування.  Будь який чиновник від найменшого клерка до президента  для будь-якого громадянина  є всього лиш найнятим працівником, якому громада доручила виконувати певні обов’язки, в тому числі розпоряджатися  державними фінансами  і якого своїм коштом утримує.
   В держави не існує  інших грошей як отриманих з податків і зборів, і якщо чиновник  краде бюджет , то він краде в кожного з нас. Це астракція.  Воно далеко і нібито мене мало стосується.
  А ось конкретика і зовсім до тіла. Читати...
Теги статті: бюджет   влада  

turoc

15 січня 2019, 23:32 Коментарів: 0  Голосів: 0 0

Щойно закон про «секс за згодою» набрав чинності, умільці й акт підготували

З блогів
 • 11 січ­ня, на­був чин­ності за­кон, який по­си­лює відповідаль­ність за зло­чи­ни на сек­су­аль­но­му ґрун­ті та до­маш­нє насиль­ство. Йдеть­ся про ух­ва­ле­ний Вер­ховною Ра­дою 6 груд­ня 2017 ро­ку За­кон про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­ра­їни у зв’яз­ку з ра­ти­фі­ка­ці­єю Кон­венції Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­машньому на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (№ 4952). Пи­ше УНІ­АН.
  Від­те­пер зґвал­ту­ван­ня — це вчи­нен­ня дій сек­су­аль­но­го ха­рак­те­ру, пов’яза­них із ва­гі­наль­ним, аналь­ним або ораль­ним про­ник­ненням в ті­ло ін­шої осо­би з викорис­танням ге­ні­та­лій або будь­-яко­го ін­шо­го пред­ме­та, без добро­віль­ної зго­ди по­тер­пі­лої осо­би. Ка­ра­єть­ся поз­бавлен­ням во­лі на строк від 3 до 5 ро­ків.
  За­ко­ном ім­пле­мен­ту­ють­ся по­ло­жен­ня Стам­буль­ської кон­венції у на­ці­ональ­не за­ко­но­давс­тво, що дає можли­вість удос­ко­на­ли­ти кри­мі­наль­не та кри­мі­наль­но-процесуальне за­ко­но­давс­тво Ук­ра­їни для бо­роть­би з на­силь­ством сто­сов­но жі­нок та до­маш­нім на­силь­ством.
   Ра­ні­ше у цьому положен­ні виз­на­ча­ло­ся, що зґвал­ту­ван­ня — це ста­те­ві зно­си­ни із зас­то­су­ван­ням фі­зич­но­го на­силь­ства, пог­ро­зи його зас­то­су­ван­ня або з ви­ко­рис­танням без­по­рад­но­го ста­ну по­тер­пі­лої осо­би.
  Не встиг­ли змі­ни до кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го ко­дек­су наб­ра­ти чин­ності, як ук­ра­їн­ці по­ча­ли жар­ту­ва­ти у со­ці­аль­них ме­ре­жах, мовляв, те­пер для ви­ко­нан­ня под­ружнього обов’яз­ку чо­ло­ві­ко­ві або дру­жи­ні ко­жен раз до­ве­деть­ся от­ри­му­ва­ти зго­ду від дру­гої половин­ки. Ад­во­кат Іван Лі­бер­ман у од­но­му з ви­дань зас­по­ко­їв, що все не так страш­но, як зда­єть­ся.
   «Як­що го­во­ри­ти про ро­ди­ни, то тут бу­де дзер­каль­на си­ту­ація — под­ружжю не пот­рібно пос­тій­но запиту­ва­ти зго­ди у сво­їх пар­тне­рів. Нав­па­ки, йдеть­ся про прин­цип «нез­го­ди» — як­що один з под­ружжя від­мовля­єть­ся від ін­ти­му, приму­си­ти до сек­су­аль­но­го кон­такту його не мож­на. За законодавством це вва­жа­ти­меть­ся до­маш­нім на­силь­ством. Але щоб його до­вес­ти, звіс­но ж, кра­ще за­пи­са­ти від­мо­ву на ві­део або а­удіо».
   На­то­мість пси­хо­лог Іри­на Дан­ченко вва­жає, що про ви­пад­ки насиль­ства у ро­ди­ні ук­ра­їн­ці по­ві­дом­ля­ти­муть вкрай рід­ко.
   «На жаль, ук­ра­їнсь­кі жін­ки ду­же час­то бо­ять­ся йти до по­лі­ції, побоюючись по­даль­ших дій з бо­ку чо­ло­ві­ка. Хо­ча не тіль­ки це їх зу­пи­няє — ба­гатьох стри­мує за­галь­ний по­бут, ді­ти, страх змін. Нареш­ті, іно­ді во­ни не зіз­на­ють­ся со­бі в то­му, що ста­ли жер­тва­ми».
   Жар­ти-жар­та­ми, а УНІ­АН у Фей­сбу­ці вже й опуб­лі­ку­вав ти­по­вий АКТ зго­ди на ста­те­ві сто­сун­ки.

  Джерело: «День за днем» Читати...
Теги статті:   

nikolababa

15 січня 2019, 15:07 Коментарів: 2  Голосів: 1 0

То коли потрібно щедрувати і засівати?

З блогів

 •  
  Досить уважно послухати старовинну, не християнізовану Щедрівку, щоб усвідомити, що це свято  є весняним і жодного стосунку до 14 січня,  не має. Чому б християнству не залишити в спокої язичницькі свята українського народу  і святкувати своє дійство в цей день, обрізання Христа господня? Читати...
Теги статті: Закон вічного Космічного обертання  

Олекса

13 січня 2019, 21:55 Коментарів: 1  Голосів: 0 0

Виступ Гриценка на Форумі демократичних сил

З блогів
 • Напередодні була повістка в СБУ. Через день після Форуму  Грицак сказав,  що запрошує в якості свідка, бо почув з телевізора.     Чому почулося тільки через три роки після того, коли в січні 2016  Гриценко  офіційно  подав  свідчення проти одинадцяти вищих посадових осіб України в кримінальному провадженні щодо злочинної бездіяльності української влади під час окупації територій країни військами РФ в 2014 році,  не сказав.   http://www.grytsenko.com.ua/video/view-vystup-anatolija-hrytsenka-na-forumi-demokratychnykh-syl.html Читати...
Теги статті: вибори  

turoc

12 січня 2019, 22:53 Коментарів: 2  Голосів: 0 1

Часы Pandora

З блогів
 • Часы Pandora создали в Украине настоящий хайп! Каждая уважающая себя модница сбившись с ног, бежала в ближайший магазин бренда и…не находила тех красивых часов, которые она увидела в интернете…
  Неужели, все модели разобрали?
  Нет, все намного проще – таких часов не существует, в оригинале Читати...
Теги статті: часы   мода   аксессуар  

Lubastar

11 січня 2019, 07:43 Коментарів: 0  Голосів: 0 1

Не Зеленським єдиним

Вибори
 • Слідом за Володимиром Зеленським  президентський пост готові штурмувати й  інші, схоже навідь куди більш підготовлені  коміки.  В усякому разі вони не питають, що їм робити на тому посту (відео): https://antikor.com.ua/articles/280442-izvestnyj_komik_reshil_sostavitj_konkurentsiju_zelenskomu_na_vyborah   Читати...
Теги статті: вибори  

turoc

10 січня 2019, 22:27 Коментарів: 6  Голосів: 0 0

Від Італії до Японії...Про війну в Україні...

З блогів

 •  
  Roberto Travan - фотооператор з Італії, отримав перше місце в далекій Японії за фотографію "Останній погляд" канівчанина Сергія Кобченка, загинувшого в Авдіївській промзоні 25 квітня 2017 року від кулі російського снайпера...Цю новину сьогодні передали в "Сніданку" на каналі "1+1" ... "Обличчя Сергія Кобченка стало мeсeджeвим для тисяч європейців. По всьому місту Турин обличчя Сeргія можна зустріти скрізь - на бігбордах, рeкламних банeрах, на зупинках, на стінах музeїв, по всій країні на сторінках журналів та по всьому світу чeрeз мeрeжу інтeрнeт», – написала Наталя Прилуцька на своїй сторінці в мережі “Фейсбук”. Читати...
Теги статті: фото.. Сергій Кобченко  

Олекса

9 січня 2019, 13:54 Коментарів: 0  Голосів: 0 0

Регістрація.

З блогів
 • Потрібна тимчасова регістрація в Каневі для молодої дівчини. 068 04 04 362 Читати...
Теги статті:   

Калина

8 січня 2019, 15:53 Коментарів: 1  Голосів: 2 0

Канев - деревня или как. КП "Місто" - Частина 2

З блогів
 • С кислородом – хорошо, без кислорода – плохо. Читати...
Теги статті:   

stitov1955

7 січня 2019, 14:37 Коментарів: 0  Голосів: 3 0

Про Заліщики, Дністер та Укргідроенерго

З блогів
 • Тернопілянські Заліщики, подібно до Канева,  природа не обійшла щедротами.  Свого часу там також була унікальна курортна місцина. Тепер над заліщанськими кручами нависла зловіща тінь Укргідроенерго. Все як і в нас, хіба що мер інший.  https://www.youtube.com/watch?v=4XO8O-qTSQ8   Читати...
Теги статті: природа і суспільство  

turoc

3 січня 2019, 14:45 Коментарів: 0  Голосів: 1 0

Круглий стіл

З блогів
Теги статті: 4 січня  

Олекса

2 січня 2019, 23:52 Коментарів: 10  Голосів: 2 0

З Новим 1939 роком!

З блогів
 • Скрєпи тріщать прямо й опосередковано. Як і належить -  під звуки скрепного гімну: https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/1/7202743/  
   І  не тільки константинополький томос тому причиною.  Проте  варто відкласти геть розові окуляри:   https://blogs.pravda.com.ua/authors/muzhdabaev/5c27e4bc81a6/
   І не тільки з огляду   здорового глузду. Читати...
Теги статті: новий рік  

turoc

1 січня 2019, 19:34 Коментарів: 1  Голосів: 0 0

Новорічне попередження

З блогів
 • Вживання спиртних напоїв і тютюнових виробів призводить до порушення фізичного і психічного стану людини.
  Ви тільки подивіться, до чого таке поєднання довело цих дівчаток!
  Читати...
Теги статті: Україна   світ   люди   Новий рік  Різдво  

Анті-гоблін

31 грудня 2018, 16:55 Коментарів: 11  Голосів: 3 0

ЗВЕРНЕННЯ ДО КЕРІВНИЦТВА «КАНІВСЬКА ГЕС» ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

З блогів
 •     Скоро вже буде рік, як проводяться ремонтні роботи на греблі через Дніпро. Керівництвом ГЕС було зроблено багато обіцянок, щодо регулювання руху автотранспорту, але…..як завжди в нас але…. Мало того, що в нашій державі наші дороги бажають бути кращими, держава не поспішає з фінансування їхнього ремонту, так така організація як Укргідроенерго, в якої, як говориться, «грошей кури не клюють», виявилася жлобською, а обіцянки керівництва нічого не варті.
      Звертаюсь до керівництва філії «Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»:
      Коли скінчиться це знущання з водіїв? Шановні, чого Ви чекаєте? Майте совість, зробіть щось для того, щоб людям було зручно та комфортно перетинати міст! Дуже сподіваюсь, що мене почують та зроблять відповідні висновки. Читати...
Теги статті:   

chicot

29 грудня 2018, 08:23 Коментарів: 5  Голосів: 2 0

Повідомлення про результати виборів голови Межиріцької сільської ради

З блогів
Теги статті:   

МЕЖИРIЧ СВК

28 грудня 2018, 18:00 Коментарів: 0  Голосів: 0 0

Повідомлення про результати виборів депутатів Межиріцької сільської ради

З блогів
Теги статті:   

МЕЖИРIЧ СВК

28 грудня 2018, 17:48 Коментарів: 0  Голосів: 0 0

Результати виборів Таганчанської ОТГ

З блогів
 • Результати виборів Таганчанської ОТГ Читати...
Теги статті: Таганча СВК  

Таганча СВК

28 грудня 2018, 13:45 Коментарів: 0  Голосів: 0 0

8928
Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Мітинг-реквієм

Набір учнів до першого класу

Посвяткуємо?

Обережно - шахраї!

Робота енергообладнання електричних мереж електропередавальних організацій в умовах низьких температур

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДО 100-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТА ЗЛУКИ

16 січня - День пам'яті Кіборгів

Скільки податків ми сплачуємо насправді

Щойно закон про «секс за згодою» набрав чинності, умільці й акт підготували

Облгази попри заборону нараховують додаткові обсяги газу споживачам

Популярні за тиждень:

Облгази попри заборону нараховують додаткові обсяги газу споживачам [8]

Внесення змін до графіку руху автобусів на міському автобусному маршруті загального користування № 5 [3]

Виступ Гриценка на Форумі демократичних сил [2]

Щойно закон про «секс за згодою» набрав чинності, умільці й акт підготували [2]

Набір учнів до першого класу [2]

То коли потрібно щедрувати і засівати? [1]

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДО 100-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТА ЗЛУКИ [1]

Посвяткуємо? [1]

Скільки податків ми сплачуємо насправді [0]

16 січня - День пам'яті Кіборгів [0]

Про що зараз спілкуються:

PEOPLE
Велика подяка за цікавий матеріал!!!
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДО 100-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТА ЗЛУКИ [1]

PEOPLE
МОЛОДЦІ !!! Хороша реклама
Посвяткуємо? [1]

GINKA
Чому назву фільму одразу не написати?
Заходи до Дня Соборності України [1]

святослав
Анті-гоблін, Велесова Кніга: ''Земля, жирна від пролитої за неї крові'' Ґімн УкРАЙіни: "Зґинуть наші воріженьки, як роса на Сонці" Зараз вартість чорнозему не ставиться на ваги з чорним золотом (.. [весь]
Не Зеленським єдиним [6]

maks-kv
..... а на штори будуть збирати як в звичайній школі......
Набір учнів до першого класу [2]

Анті-гоблін
Виборчий штаб Гриценка очолив Чумак "Перша поїздка буде 22 числа в Черкаси, Канів. Буде зарубіжна поїздка - уже запланована участь кандидата у світовій конференції в Давосі, а потім ще в бе.. [весь]
Виступ Гриценка на Форумі демократичних сил [2]

maks-kv
А назва то яка! XXI століття +++. !!! На перший погляд.........
Набір учнів до першого класу [2]

Анті-гоблін
Про життя, газ та депутатів. Та ще трошки. Дорогі депутати. Чи знають нардепи, скільки коштує газ, молоко і хліб. Народні депутати тікали посеред інтерв'ю через запитання про вартість ц.. [весь]
Облгази попри заборону нараховують додаткові обсяги газу споживачам [8]

Анті-гоблін

Щойно закон про «секс за згодою» набрав чинності, умільці й акт підготували [2]

Анті-гоблін
Інтерв'ю Гриценка Deutsche Welle, з 04:00
Виступ Гриценка на Форумі демократичних сил [2]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Січень
НдПнВтСрЧтПтСб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2019 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"